​TERMS I CONDICIONS

1.- Termes

A CONTINUACIÓ S’EXPOSEN LES CONDICIONS APLICABLES AL LLOGUER DE VAIXELLS SENSE PERMÍS A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB. PREGUEM LES LLEGEIXI ATENTAMENT JA QUE SÓN VINCULANTS PER A TOTS ELS CLIENTS, en endavant l'”Empresa”, ofereix la venda de tots els Productes que figuren a la seva pàgina web oficial i al seu catàleg. En els Termes i Condicions de la Pàgina Web les expressions següents tindran el significat que se’ls assigna com segueix:

Per “Empresa” s’entendrà EcoBoats SL, el domicili social del qual es troba a Requesens 97b, 17487, Empuriabrava, Girona, i que ven serveis, ja sigui directament, a través de la seva pàgina web.

Per pàgina web oficial s’entén el conjunt de les pàgines web, els documents i l’estructura d’hipertext accessibles des de l’adreça www.ecoboats.es

Per “Comanda” s’entendrà els tràmits realitzats pel Client per formalitzar un Contracte amb l’Empresa.

Per “Termes i Condicions de Comanda” s’entendran els termes i les condicions que es recullin a la Pàgina Web oficial i al catàleg de l’Empresa, referents a la Comanda i el Contracte subscrit entre el Client i l’Empresa.

Per Contracte s’entendrà el contracte formalitzat entre l’Empresa i el Client relatiu al Paquet corresponent, acreditat per l’emissió de la confirmació de la Comanda emesa i enviada al Client per l’Empresa.

Per “Discapacitat” o “Amb mobilitat reduïda” s’entendrà qualsevol Client la mobilitat del qual per realitzar el curs o la Comanda del mateix sigui reduïda com a conseqüència d’una discapacitat o deficiència física (sensorial o locomotora, permanent o temporal), intel·lectual o psicosocial, o qualsevol altra causa de discapacitat o deficiència, o com a conseqüència de ledat, i la situació de la qual requereixi una atenció especial i ladaptació a les seves necessitats particulars dels serveis oferts a la resta de Clients.

Per “Client” s’entendrà cadascuna de les persones identificades a la confirmació de la Comanda, a la factura o en un bitllet emès per l’Empresa.

Per “Producte” s’entendrà qualsevol element físic o virtual, ofert per l’empresa a través de la seva pàgina web.

Per “Catàleg” s’entendrà quadern imprès amb informació sobre els productes combinats oferts per l’Empresa.

Per “Catàleg virtual” s’entendrà el catàleg publicat a la pàgina web de l’Empresa. En cas de discrepància entre el text d’aquest catàleg i el catàleg imprès de la temporada, prevaldrà el text del catàleg virtual, publicat a la pàgina web de l’Empresa, amb les modificacions que s’hi vagin realitzant.

Condicions de la página web

1. PROCEDIMENT DE COMANDA I PAGAMENT
​1.1 Per efectuar una Comanda, el Client podrà registrar-se a la pàgina web, accedint amb les seves pròpies dades a la secció de la pàgina web oficial o bé posar-se en contacte Empresa.

1.2 En efectuar la Comanda d’un Producte, el Client confirma, acorda i accepta que totes les persones identificades a la Comanda queden obligades pels Termes i Condicions de Pàgina Web i que té autoritat per acceptar aquests Termes i Condicions de la Pàgina Web en nom de totes les persones identificades a la Comanda ia la factura.

1.3 La Comanda estarà completa i el Contracte tindrà vigor únicament quan l’Empresa accepti la Comanda enviant una confirmació de comanda al Client.

1.2 Al efectuar el Pedido de un Producto, el Cliente confirma, acuerda y acepta que todas las personas identificadas en el Pedido quedan obligadas por  los Términos y Condiciones de Página Web y que tiene autoridad para aceptar dichos Términos y Condiciones de la Página Web en nombre de todas las personas identificadas en el Pedido y en la factura.

1.3 El Pedido estará completo y el Contrato tendrá vigor únicamente cuando la Empresa acepte el Pedido enviando una confirmación de pedido al Cliente.

2.1 Tots els Productes estan subjectes a disponibilitat en el moment de la Comanda. La Comanda es considera completada i el Contracte formalitzat únicament després de la realització de la transferència de l’import íntegre o del dipòsit d’acord amb aquests Termes i Condicions de Reserva, segons el que s’especifica més endavant. No s’entendrà formalitzat cap Contracte fins que s’aboni el dipòsit o la quantitat total i s’hagi lliurat la confirmació de la Comanda al Client.

2.2 Una vez formalizado el Contrato, será remitido por la Empresa a través de correo electrónico.
 
2.3 En el supuesto de que cualquier Cliente no haya abonado el importe completo a las 24 horas antes de la entrega, la Empresa tendrá derecho a cancelar el Pedido sin previo aviso así como a imponer cargas de cancelación de acuerdo con el párrafo 13 más abajo, al margen de que se haya vendido o no el producto

3.1 No s’efectuaran canvis en el preu de contracte en els 20 dies anteriors a la comanda o una vegada l’empresa hagi rebut el pagament complet.

3.2 L’empresa es reserva el dret a modificar el preu del contracte en qualsevol moment anterior al termini assenyalat a la clàusula per cobrir les variacions en els costos.

3.3 En cas que la variació del preu ascendeixi a més del 10% sobre el preu total del Contracte, l’Empresa ho haurà de posar immediatament en coneixement del Client. En aquest supòsit, el Client podrà optar entre resoldre el Contracte sense cap penalització o acceptar la modificació esmentada que calgui en el Contracte, mitjançant l’emissió d’una nova confirmació de comanda que s’enviés al Client mitjançant l’enviament de correu electrònic. Així mateix, el Client pot demanar la Comanda d’un altre Producte, prèvia confirmació de disponibilitat, de qualitat equivalent (sense costos afegits) o de qualitat inferior (amb reemborsament de la diferència de preu). El consumidor i l’usuari haurà de comunicar per escrit (mitjançant correu electrònic, fax o carta certificada) la decisió que adopti a l’empresa dins dels tres dies següents a ser notificat de l’increment del preu. En cas que el Client no notifiqui la seva decisió en els termes indicats, s’entendrà que opta per la resolució del contracte sense cap penalització.

3.4 En el supòsit de Venda directa, si el Client realitza una Comanda amb un codi promocional que conté unes condicions a complir i requereix la presentació de determinada documentació (en un termini de 48 hores des de la realització de la Comanda), el Client haurà de complir amb aquestes condicions i amb la presentació de la documentació requerida en el termini abans esmentat. En cas de no complir amb això, el Client haurà d’abonar el preu complet del Producte sense l’aplicació del descompte del Codi Promocional.

3.5 El Client podrà triar entre una de les formes de pagament següents, a les quals s’associen les corresponents formes de cancel·lació, dins dels límits i d’acord amb les condicions indicades als punts següents.

3.6 En el supòsit de venda directa el pagament del dipòsit – o de l’import íntegre, en cas que el contracte se celebri després de la data i les modalitats indicades al punt 1.3 de les presents condicions – haurà d’efectuar-se exclusivament mitjançant targeta de crèdit, mentre que el romanent es podrà efectuar també mitjançant transferència bancària. Els pagaments realitzats mitjançant transferència bancària només es podran fer 5 dies abans de la sortida del Producte. Per als pagaments realitzats a menys de 3 dies de la sortida del producte, únicament s’admetrà pagament mitjançant targeta de crèdit. Durant la compra, se sol·licita la informació de la targeta de crèdit: en cas que sorgís algun problema (per exemple, manca d’autorització per part del banc, error en la transcripció dels números de la targeta) la compra se suspendrà i el comanda quedarà bloquejada les següents 24 hores.

En aquest cas, el Client podrà:

• completar la comanda accedint amb les pròpies dades a la secció dedicada de la pàgina web oficial finalitzant el procés de compra, o
• decidir de no completar la comanda, a les 24 hores indicades. En aquest cas, al Client no se li carregarà cap despesa, però perdrà el preu bloquejada durant la compra. Les targetes acceptades són American Express, Visa, Mastercard i PayPal

3.7 La Comanda es considera completada i el Contracte formalitzat únicament quan s’hagi abonat el saldo total del preu i complerta l’obligació de proporcionar a l’Empresa una còpia del seu domicili actual i de tota la documentació necessària per poder acollir-se als codis promocionals.

4.1 L’empresa recomana a tots els clients que contractin una assegurança d’anul·lació que permeti el reemborsament de la comanda en cas d’anul·lació.

5. CANCEL·LACIÓ REALITZADA PEL CLIENT

6.1 L’empresa es reserva expressament el dret a modificar l’organització del producte si aquests canvis són necessaris o aconsellables per motius operatius/organitzatius, comercials o de seguretat.

6.2 En el cas d’una modificació significativa d’un terme essencial del Contracte, l’Empresa informarà per escrit el Client dels canvis tan aviat com sigui possible.

El Client tindrà l’opció de:
a) acceptar la modificació del Contracte en què calguin les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu.
b) cancel·lar rescindint el Contracte i rebre el desemborsament complet de totes les quantitats abonades sense cap penalització.
c) demanar un altre producte, prèvia confirmació de disponibilitat, de qualitat equivalent o de qualitat inferior (amb reemborsament de la diferència de preu).

6.3 El Client haurà de comunicar per escrit (mitjançant correu electrònic, fax o carta certificada) la decisió que adopti a l’Empersa (en cas de contractació en línia) dins dels 3 dies següents a ser notificat de la modificació a què es refereix aquest apartat.

6.4 En cas que el Client no notifiqui la seva decisió en els termes indicats, s’entendrà que opta per la resolució del contracte sense cap penalització.

6.5 L’Empres té la facultat d’assignar al client un producte diferent de l’establert al contracte, per tal que tingui característiques anàlogues. Si es produeix un canvi de producte de preu inferior, els clients afectats per aquest canvi únicament tenen dret al reemborsament de la diferència de preu, segons les tarifes vigents.

7.1 En cas que el Client opti per resoldre el Contracte, a l’empara del que preveu l’apartat 6.2 de l’article anterior, o que l’organitzador cancel·li la comanda abans de la data de sortida acordada, per qualsevol motiu que no sigui imputable al Client, aquest tindrà dret, des del moment en què es produeixi la resolució del contracte, al reemborsament de totes les quantitats pagades, d’acord amb aquest, o bé a la realització d’una altra Comanda de qualitat equivalent o superior sempre que l’Empresa pugui proposar-s’ho.

7.2 En cas que el Producte ofert fos de qualitat inferior, l’Empresa haurà de reemborsar al Client, quan sigui procedent en funció de les quantitats ja desemborsades, la diferència de preu, d’acord amb el Contracte.

7.3 En tot cas, el Client podrà exigir el reintegrament de les quantitats desemborsades a l’Empresa (en cas de contractació en línia), que les haurà de reintegrar en el termini màxim de 30 dies des de la comunicació de la cancel·lació i de la mateixa manera en què es van abonar.

7.4 El mateix dret previst al número anterior correspondrà al Client que no obtingués confirmació de la comanda en els termes estipulats en el contracte.

7.5 El Client ha de notificar la decisió per escrit (mitjançant correu electrònic, fax o carta certificada) a l’Empresa (en cas de contractació en línia) en el termini de 2 dies des de la recepció de la notificació de l’alteració.

7.6 En els supòsits anteriors, l’Empresa serà responsable del pagament al Client de la indemnització que, si s’escau, correspongui per incompliment del Contracte, que en cap supòsit podrà ser inferior al 5 % del preu total de la Comanda, si l’incompliment esmentat es produeix entre els dos mesos i quinze dies immediatament anteriors a la data prevista de realització del viatge; el 10% si es produeix entre els quinze i tres dies anteriors, i el 25% en cas que l’incompliment esmentat es produeixi en les 48 hores anteriors.

En cas que el Client tingui un motiu de reclamació o queixa, ho haurà de posar en coneixement del personal de l’Empresa el més aviat possible. Si el personal de l’Empresa no pogués resoldre el problema, la reclamació s’haurà de notificar per escrit de manera certificada a l’Empresa (en casos de contractació en línia), dins del termini improrrogable de 30 dies a partir de la finalització de la Comanda. L’absència de notificació en aquest termini pot afectar desfavorablement la capacitat de l’empresa per tramitar la reclamació o la queixa. Les reclamacions relacionades amb qualsevol altra part d’un producte s’han de fer immediatament a l’empresa o al proveïdor. ​

​D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, l’Empresa té constituïda, a favor seu, una fiança per respondre del compliment de les obligacions derivades de la prestació dels seus serveis davant dels Clients i, especialment, del reemborsament dels fons dipositats i el rescabalament per les despeses de repatriació en cas d’insolvència o concurs de creditors de l’Empresa

Els signants del present contracte garantiran el compliment del que estableix EL REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, assumint les obligacions i responsabilitats que se’n deriven i de la subscripció del present document.
Totes les dades de caràcter personal que es comuniquin per raó de l’objecte d’aquest contracte tindran caràcter confidencial i seran utilitzades exclusivament per als propòsits del contracte, sense que es puguin aplicar a una finalitat diferent, ni tampoc comunicar-les, ni tan sols per a la seva mera conservació, altres persones. Aquesta obligació es mantindrà vigent fins i tot després d’acabar la vigència del contracte, per qualsevol raó que sigui.

Les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades (“ integritat i confidencialitat”).

Cap modificació de les presents condicions serà efectiva tret que es faci per escrit i estigui signada per la Companyia.

​El present contracte està regit per la llei espanyola i en concret pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 (pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries). També és aplicable la Convenció de Brussel·les de 1974 i qualsevol altra convenció internacional que sigui aplicable a qualsevol de les disposicions i serveis inclosos en el viatge. En cas de litigi i/o discrepància entre les parts, derivats de la interpretació i/o aplicació del present contracte, seran competents per conèixer-ne jutjats i tribunals de Madrid.

Si bé l’Empresa s’esforça per assegurar l’exactitud del contingut del catàleg de referència (tant la versió impresa com la virtual) i de la pàgina web oficial, es podrien fer modificacions, correccions i/o revisions posteriors a la seva impressió i/o publicació en aquesta web Us recomanem o estudiar detingudament el contingut de la pàgina web oficial (en cas de contractació online) per conèixer les condicions generals actualitzades. No obstant això, en cas de discrepància entre el text del Catàleg imprès i el text del Catàleg virtual, prevaldrà el text virtual amb les modificacions que s’hi vagin realitzant.

Desplaça cap amunt